keskiviikko 21. marraskuuta 2012

HS: Suomi on tylsä, koska Suomessa ei ole kaduilla mätäneviä jätekasojaHel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tus­pääl­lik­kö Reet­ta Rä­ty :www.hs.fi
Asuin vii­me vuo­den Shang­hais­sa. Suo­meen tul­les­sa kä­vi niin kuin usein käy: pa­luu oli han­ka­lam­pi kuin vie­raa­seen ja jän­nit­tä­vään so­lah­ta­mi­nen. Shang­hai sai mie­len se­kai­sin. Suo­mi tun­tuu tus­kai­sen ta­sai­sel­ta. Yri­tän kui­ten­kin naut­tia sii­tä, et­tä näen Suo­men vie­lä het­ken toi­sin kuin ta­val­li­ses­ti. Kun on ol­lut pit­kään pois, kat­se­lee ko­ti­maa­ta vie­raan sil­min.

Mil­tä Suo­mi näyt­tää?

Is­tun par­vek­keel­la ja tui­jo­tan si­tä, kun mi­tään ei ta­pah­du. On lop­pu­ke­sä, olen juu­ri pa­lan­nut Suo­meen. Ko­dis­sa­ni Kal­lios­sa on re­mont­ti, jo­ten asun Töö­lös­sä. Se on šo­kee­raa­vaa. En ole mis­sään näh­nyt täl­lais­ta verk­kai­suut­ta, puh­taut­ta – ja tyl­syyt­tä.

On kiil­tä­viä au­to­ja, jot­ka aja­vat kol­mea­kymp­piä, nou­dat­ta­vat lii­ken­ne­va­lo­ja ja ryh­mit­ty­vät, vaik­ka mis­sään ei ole ke­tään. On is­tui­miin suo­jel­tu­ja lap­sia ja ko­rok­keil­le köy­tet­ty­jä kou­lu­lai­sia. On pyö­räi­li­jöi­tä ja sau­va­kä­ve­li­jöi­tä, pyö­rä­ky­pä­röi­tä ja tek­ni­siä asu­ja. On tur­val­lis­ta, käy­tän­nöl­lis­tä, mal­til­lis­ta, yh­den­mu­kais­ta, tul­li­mää­räyk­set lä­päi­se­vää, ja ihan var­mas­ti on hei­jas­tin­nau­ha kes­kel­lä ke­sää.

Koi­rat, au­rin­ko­la­sit ja pik­nik­ki­ko­rit näyt­tä­vät niin kal­liil­ta, et­tä shang­hai­lai­nen eläi­si niil­lä kuu­kau­sia.

Suo­mi on kä­sit­tä­mät­tö­män vau­ras maa.

Pyö­räi­len ke­säöis­sä. Hel­sin­ki on puh­das ja kau­nis luon­to­re­ser­vaat­ti. Shang­hain lä­pi vir­taa­vas­sa Huang­pu­joes­sa lil­luu kuol­lei­ta ka­lo­ja ja ros­kaa. Ke­säl­lä Shang­hai läm­pe­nee kos­teak­si sau­nak­si, ja ai­na hai­see: ruo­ka, jät­teet, au­tot, ka­tu­pö­ly. Hel­sin­gis­sä käyn baa­ris­ta tul­les­sa me­res­sä ui­mas­sa. Mis­sään ei hai­se mil­tään.Ai että kun Suomessa on tylsää, kun ihmiset noudattavat liikennesääntöjä ja kaduilla ei ole haisevia mätäneviä jätekasoja. Kyllä Suomeen nyt tarvittaisiin ainaskin satamiljoonaa maahanmuuttajaa rikastuttamaan kulttuuriamme, jotta tännekin saataisiin kaduille samanlaisia haisevia jätekasoja kuin kehitysmaissa, ja jotta liikenneonnettomuuskuolleisuus nousisi ensalkuun esim. kymmenkertaiseksi nykyisestä. Se on nääs ihqdaa.


Toi­mi­tuk­sen sii­voo­jat ovat ul­ko­maa­lai­sia. Tyt­tö­jen il­las­sa ver­tail­laan fi­lip­pii­ni­läi­sen ja vi­ro­lai­sen ko­ti­sii­voo­jan ero­ja. 

Just. Niin, sehän on suomalaisille tyypillinen kokemus. Kaikki suomalaiset nuoret naiset palkkaavat kotiinsa ulkomaalaisia kotisiivoojia. Tämähän onkin nuorten naisten baarikeskustelujen yleisimpiä aiheita.

Ale­pas­sa maa­han­muut­ta­jat myy­vät kal­jaa suo­ma­lai­sil­le al­ko­ho­lis­teil­le.

Joo, kaikki Ale­pan ja muiden ruokakauppojen myyjäthän ovat maahanmuuttajia, kaikki ruokakauppojen suomalaiset asiakkaathan ovat alkoholisteja, eikä kukaan maahanmuuttaja ole alkoholisti.
Jo­ka ju­ma­lan te­ko täs­sä maas­sa on lu­van­va­rais­ta.
Jos jo­ku ha­luaa muut­taa tän­ne, se on po­lii­sia­sia.


Niin, maahanmuuton ei tietenkään pitäisi olla luvanvartaista. Kaikkien maailman ihmisten pitäisi ihan vapaasti voida muuttaa mihin tahansa maahan koska tahansa. 
Eihän siitä tietenkään mitään ongelmia tulisi, jos Suomessa asuisi nykyisten n. 200 000 maahanmuuttajan sijasta esim. 10 miljoonaa maahanmuuttajaa.
Rap­pu­käy­tä­väs­sä va­roi­te­taan naa­pu­rei­ta sii­tä, et­tä on juh­lat ja niis­sä ään­tä. An­teek­si et­tä on juh­lat? Mi­tä sii­hen voi sa­noa.
 

Niin, eihän se koskaan ole kenellekään mikään ongelma, jos naapurissa on esim. 30 hengen bileet, jotka jatkuvat esim. aamuviiteen, ja joissa soitetaan stereoita täysillä. Jos joku moisesta urputtaa, niin se on joku ihan vitun natsi.
Tulee läm­min päi­vä. To­koin­ran­ta ja te­ras­sit pa­sah­ta­vat täy­teen. Mis­sä Kii­nan hu­ma­lai­set ovat, ky­syi to­ka­luok­ka­lai­nen Shang­hais­sa. Suo­mes­sa ei tar­vit­se ky­syä sa­maa. Hu­ma­lai­set ovat kaik­kial­la. Kal­ja on kaik­kial­la. Ko­ko ajan juo­daan.
On hä­kel­lyt­tä­vää, mi­ten lä­pi­tun­ke­vas­ti vii­na on osa Suo­mea.


Niin, Suomihan on maailman ainoa maa, jossa juodaan paljon alkoholia. Esimerkiksi sellaisissa sivistysmaissa kuin Ranska, Iso-Britannia, Irlanti ja Venäjä kukaan ei koskaan juo alkoholia.

Se, että Kiinassa ei näy humalaisia kaduilla, ei tietenkään voi johtua siitä, että Kiina on totalitaarinen diktatuuri, jossa katujuopottelusta tulee keskitysleirituomio. Ehei. Kyllä sen täytyy olla niin, että kiinalaiset vanhana sivistyskansana ymmärtävät muutenkin, että alkoholia ei pidä koskaan juoda missään.